35 JAAR Betrouwbaar. Innovatief. Betrokken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ons organisatiebreed beleid is gericht op een zorgvuldig evenwicht tussen People, Planet en Profit. Van daaruit innoveren, faciliteren en installeren wij onze AV-oplossingen.

Alles weten over onze aanpak rondom MVO?

Download dan het AVEX Duurzaamheidsverslag 2022

De balans tussen korte en lange termijndoelen is daarbij een belangrijke factor. Naast de aandacht voor mens en milieu. Daartoe speuren wij proactief naar mogelijkheden om ongewenste bijeffecten van onze producten, verpakkingen, dienstverlening en logistiek te voorkomen.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staan de volgende kernthema’s bij AVEX centraal:

  • Goed werk- en opdrachtgeverschap: zorg voor arbeidsomstandigheden en social fairness.
  • Buildingmanagement: warmte- en geluidsisolatie, verlichting en klimaatregeling.
  • Mobiliteit: thuiswerken stimuleren, reductie CO2-uitstoot, stimulering gebruik Openbaar Vervoer.
  • Maatschappelijke betrokkenheid: ondersteuning aan lokale projecten en sponsoring van maatschappelijke doelen.
  • Duurzaam inkopen: verpakking en recycling, duurzaam documentbeheer.

Visie Social fairness

Onze personeelssamenstelling is divers in geslacht, seksuele geaardheid, cultuur en leeftijd. Daarbinnen creëren wij kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben. De eerste stappen in ketenverantwoordelijkheid heeft AVEX gezet. Bijvoorbeeld door de visie over social fairness bij onze eigen toeleveranciers onder de aandacht te brengen. Door uitsluitend samen te werken met gelijkgestemde partners. Door te blijven focussen op verbeterkansen. Ook werkt AVEX samen met een sociaal leerbedrijf op het eigen industrieterrein. Bijvoorbeeld voor de assemblage van onze eigen producten zoals de easy presenter en de team presenter. Dit heeft bovendien als voordeel dat we tijdens het productieproces het aantal benodigde kilometers zo tot het minimum weten te beperken.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)

Voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu hebben wij eveneens een bedrijfsbreed gedragen beleid. Zo hebben we ons onder meer gecommitteerd aan verschillende richtlijnen. Wij zijn ISO-9001, ISO14001 en ISO27001 gecertificeerd .

Sinds 2004 voldoen wij als lid aan de eisen van de brancheorganisatie Vereniging van System Integrators (VSI). Ons bedrijf is, en onze individuele medewerkers zijn VCA-gecertificeerd. Daarnaast voldoen wij tevens aan de VGM-checklist Aannemers, en zijn wij lid van MVO Nederland.

Keurmerken en Code of Ethics & Conduct

Jaarlijks wordt onze eigen MVO-focus getoetst. Dit gebeurt  door EcoVadis, welke met een Ecovadis Goud certificaat is bekroond.  Met deze onafhankelijke MVO analyse van EcoVadis behoort AVEX tot de top 8% best beoordeelde bedrijven in onze sector.

Voor alle ISO certificaten vindt jaarlijks een audit plaats om te toetsen of de systemen voldoen aan alle eisen.

AVIXA is de internationale handelsorganisatie voor audiovisuele en ICT-bedrijven, waar AVEX lid van is. Deze organisatie heeft een gemeenschappelijke Code of Ethics & Conduct op haar website gepubliceerd. Wij onderschrijven deze Code of Ethics & Conduct. Onze top 30-toeleveranciers zijn eveneens lid van AVIXA en onderschrijven deze eveneens.

Naast certificering door Ecovadis voor haar MVO beleid heeft AVEX sinds 2016 ook een FIRA-Extended erkenning. Dit gebeurt door het digitale FIRA-platform voor MVO. FIRA doet dit aan de hand van verifieerbare bedrijfsactiviteiten.

Partnerships

AVEX heeft strategische allianties met uiteenlopend partners. Deze partnerships dienen ons ondernemersbelang en hebben vaak een positief effect op het behalen van MVO-doelstellingen.
Bijvoorbeeld:

Als GPA Regional Business Unit (RBU) voor Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België en Luxemburg zijn wij in staat onze opdrachtgevers wereldwijd te bedienen. Dit lukt zonder dat we door extra reiskilometers het milieu belasten. De samenwerking met lokale partners stimuleert bovendien de plaatselijke arbeidsmogelijkheden.

Met samenwerkingspartner Finitouch hebben wij het vergaderconcept de Quarta ontwikkeld. Deze vergadertafel kan worden uitgevoerd met videoconferencing. Veel opdrachtgevers zetten de Quarta in om te kunnen samenwerken op afstand. Dit scheelt aanzienlijk in het aantal reiskilometers die men voorheen moest maken voor een meeting. Vooral voor internationaal opererende bedrijven is het (milieu)voordeel het grootst.

Samen met onze partner Pexip bieden wij betaalbare faciliteiten voor videoconferencing. Nog meer bedrijven kunnen daardoor op afstand vergaderen. Ook werken wij samen met Company webcast om presentaties te registreren. Deelnemers kunnen daardoor evenementen en colleges vanaf hun eigen locatie bijwonen. Zonder reiskilometers te maken.

Ook betrekken onze opdrachtgevers ons bij het realiseren van hun MVO-ambities. Zo participeert AVEX op uitnodiging van ABN AMRO in een uniek project rondom circulaire economie. In een transparante setting ontwikkelen uiteenlopende partijen daarin praktische oplossingen voor MVO-vraagstukken.

Meer weten?

Meer weten over onze visie op de audiovisuele wereld?

Fill 1 0346 259 259

Contact

AVEX NL Breukelen (HQ)
AVEX STUDIOS Utrecht, NL
AVEX NL Den Haag
AVEX NL Zwolle
AVEX UK, London
AVEX BE, Brussels